• Διενέργεια υποχρεωτικών και μη ελέγχων, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα [ΔΕΠ] ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης [ΔΛΠ / ΔΠΧΠ] ή και τον γερμανικό εμπορικό νόμο [HGB]
  • Eπισκόπηση οικονομικών καταστάσεων για σκοπούς ενοποίησης
  • Eπισκόπηση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
  • Έλεγχος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών διαχείρισης κινδνου
  • Ειδικοί έλεγχοι