Αρμοδιότητές

 • Εξωτερικές εργασίες σε εφορίες, τράπεζες κλπ.
 • Καταχώρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
 • Αρχειοθετήσεις
 • Λοιπές βοηθητικές εργασίες

Παροχές

 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας
 • Καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα
 • Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια για τη θέση, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Δίκυκλο (μηχανή ή μηχανάκι)
 • Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Συνέπεια και Υπευθυνότητα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αντιμετώπισης απαιτητικών καταστάσεων
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Πρόσθετα προσόντα

Τα παρακάτω στοιχεία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ

Όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Job, Support, Position