Αρμοδιότητές

 • Προφoρική και γραπτή επικοινωνία με πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Διαχείριση, οργάνωση και υποστήριξη των εργασιών του γραφείου
 • Οργάνωση και υπστήριξη συναντήσεων και επαγγελματικών ταξιδιών

Παροχές

 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας
 • Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια για τη θέση, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτά και προφορικά) σε Γερμανικά, Αγγλικά και Ελληνικά
 • Ευγένεια, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης
 • Υπευθυνότητα, εχεμύθεια
 • Ευχέρια στη χρήση Η/Υ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ

Όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Secreraty